Подільське молодіжне
культурне об’еднання

           

Укр.| Рус.|  Eng. | Зв’язки

Подольское молодежное культурное объединение "В будущее через Культуру"

 

Висловлювання про молодь:

 

Ви, мої молоді друзі,

що торкнулися до мистецтва, 

до творчості, 

вмійте користуватися цими дарами,

 як конденсацією ваших сил, 

бо звук і колір, думка і ритм -

 основи всесвіту 

і нашого існування. 

О. І. Реріх.

 

Сторінка:

Установчі документи Подільського молодіжного культурного об’єднання

Статут

На  загальну сторінку об’єднання

На головну сторінку

 

Задавайте питання які вас турбують

по e-mail:

molodpodil@gmail.com

Відповіді на них ми будемо друкувати у розділі:

"Відповіді на питання"

 

 

Установчі документи

Подільського молодіжного культурного об’єднання

ПМКО «У майбутнє через культуру” проводить набір для молоді будь-якого віку (14-18, 18-21, 21-37, 37...)

Зареєстровано” Прийнятий Міськвиконкомом загальними зборами

м. Хмельницького протокол №1 від 28.11.1999р.

СТАТУТ Подільського молодіжного культурного об‘єднання

“У майбутнє через Культуру”.

м.Хмельницький 1999р.

1. Загальні положення.

1.1. Подільське молодіжне культурне об‘єднання “У майбутнє через Культуру” ( далі за текстом - Об‘єднання ) є добровільною громадською молодіжною організацією, створеною на основі єдності інтересів його членів, діючою на підставі власного статуту у відповідності до Конституції України, закону України “Про об‘єднання громадян”, закону України “Про молодіжні та дитячі громадські організації”, іншого чинного законодавства України.

1.2. Офіційна назва Об‘єднання: українською мовою: Подільське молодіжне культурне об‘єднання “У майбутнє через Культуру”; англійською мовою: Podilske Youth Cultural Association “To the Future through Culture”.

1.3. Об‘єднання є юридичною особою з моменту його державної реєстрації, має самостійний баланс, розрахунковий і валютний рахунки в банку, власну символіку, печатку, штампи та інші реквізити, зареєстровані у встановленному законом порядку.

1.4. Об‘єднання може входити до складу державних і міжнародних громадських об‘єднань на правах як рівного, так і асоційованного члена, має право підтримувати прямі міжнародні зв‘язки і контакти, заключати необхідні для цього угоди, мовлення, приймати участь в діяльності міжнародних молодіжних і культурних організацій, якщо це не суперечить законодавству України і її міжнародним зобов‘язанням.

1.5. Керівні органи Об‘єднання знаходяться за адресою: м. Хмельницький, вул. Подільська, 25.

1.6. Діяльність Об‘єднання поширюється на території м. Хмельницького.

2. Мета і завдання Об‘єднання.

2.1. Основна мета діяльності Об‘єднання – сприяння культурному і духовному розвитку молоді, розширення співробітництва, дружніх зв‘язків і контактів серед молоді у всіх соціально-суспільних сферах діяльності, сприяння розвитку творчого потенціалу особистості.

2.2. Вважаючи молодь запорукою національного розвитку, Об‘єднання ставить перед собою такі завдання: - вивчати і всебічно пропагувати серед молоді та інших верств населення просвітительські, - етико-гуманістичні та наукові ідеї духовних подвижників, діячів культури, науки, мистецтва; - популяризувати національну та світову культурну спадщину; - сприяти формуванню творчої, культурної, гармонійно розвинутої молоді, яка буде дотримуватись загальнолюдських етичних норм; - активізувати та об‘єднувати молодих людей усіх професій та національностей, які поділяють мету та завдання Об‘єднання.

3. Діяльність Об‘єднання.

3.1. Об‘єднання здійснює свої завдання шляхом: - розробки проектів та програм, спрямованих на реалізацію статутних завдань Обднання; - організації і проведення семінарів, симпозиумів, форумів, конференцій, лекцій, виставок та інщих культурних заходів; - співпраці з іншими молодіжними та культурними організаціями, об‘єднаннями; - участі у державних, міжнародних культурних та гуманітарних програмах; - організації видавничої діяльності; - надання необхідної консультаційної, технічної та іншої допомоги молоді; - відкриття творчих майстерень, курсів, гуртків, студій, музеїв, бібліотек та інших культурних закладів; - захисту прав та інтересів членів Об‘єднання, представлення їх інтересів у відповідних державних і громадських організаціях, інших організаціях та установах; - інших заходів, що не порушують чинне законодавство і випливають із статутної діяльності Об‘єднання.

4. Члени Об‘єднання. Їх права та обов‘язки.

4.1. Членство в Об‘єднанні може бути індівідуальним та колективним. Колективними членами Об‘єднання можуть бути молодіжні організації, діяльність яких відповідає данному Статуту. Індівідуальними членами Об‘єднання можуть бути особи віком від 14 до 28 років, які зацікавлені у вирішенні завдань Об‘єднання, визнають та виконують Статут Об‘єднання і рішення його виборчих органів. Вікове обмеження не стосується членів Об‘єднання віком понад 28 років, якщо їх кількість не перевищує 1/3 членів Об‘єднання.

4.2. Рішення про прийом в члени Об‘єднання приймається відкритим голосуванням членів Ради за більшістю голосів.

4.3. Члени Об‘єднання мають право: - брати участь у заходах, що проводяться Об‘єднанням; - приймати участь в Зборах Об‘єднання з правом вирішального голосу, бути обраними в керівні органи Об‘єднання; - отримувати інформацію про діяльність Об‘єднання; - входити в інші громадські організації, діяльність яких не суперечить данному Статуту; - вільно виходити з Об‘єднання за власним бажанням.

4.4. Члени Об‘єднання забов‘язані: - активно сприяти в реалізації завдань Об‘єднання: - дотримуватись положень данного Статуту, виконувати рішення керівних органів Об‘єднання; - регулярно сплачувати членскі внески.

4.5. Членство в Об‘єднанні припиняється: - на підставі письмової заяви члена Об‘єднання; - на підставі рішення Ради Об‘єднання за дії, несумісні з положеннями данного Статуту.

5. Організаційна структура Об‘єднання.

5.1 Вищим статутним органом Об‘єднання є Збори членів Об‘єднання, які скликаютьcя по мірі необхідності, але не менше одного разу на рік. Збори мають право приймати рішення, якщо на них присутні не менше 2/3 членів Об‘єднання. Рішення Зборів вважаєтья дійсним, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів Об‘єднання.

5.2 Компетенція Зборів: - затверджують Статут і вносять до нього зміни та доповнення; - затверджують основні напрямки діяльності Об‘єднання: - обирають терміном на три роки Раду Об‘єднання, Голову Об‘єднання та Ревізійну Комісію; - заслуховують один раз на рік звіти про діяльність Ради Об‘єднання, Голови Об‘єднання та Ревізійної Комісії, дають оцінку їх діяльності; - вирішують питання про припинення діяльності Об‘єднання.

5.3 Позачергові Збори скликають на вимогу Ради Об‘єднання або не меньше, ніж 1/3 членів Об‘єднання для розв‘язання питань, які стосуються компетенції Зборів.

5.4 В період між Зборами всі питання діяльності Об‘єднання вирішує Рада Об‘єднання, окрім тих, що стосується компентенції Зборів.

5.5 Рішення Ради Об‘єднання вважається дійсним, якщо за нього проголосувало більше половини її членів.

5.6 Компетенція Ради Об‘єднання: - організація та координація діяльності Об‘єднання; - розробка програм та завдань діяльності Об‘єднання; - розпорядження коштами та майном Об‘єднання в межах, встановлених Зборами; - здійснення прийому та виключення членів Об‘єднання; - скликання чергових та позачергових Зборів; - вирішення питань про вступ до інших організацій; - встановлення розміру та порядку сплати вступних та членських внесків; - розробка та затвердження річного бюджету Об‘єднання.

5.7. В період між Зборами, засіданнями Ради діяльністью Об‘єднання керує його Голова. Голова входить до складу Ради.

5.8. Компетенція Голови Об‘єднання: - має право першого підпису на фінансових та інших документах організації; - від імені Об‘єднання укладає угоди та договори, видає доручення, репрезентує Об‘єднання у зовнішніх стосунках; - здійснює загальне керівництво робочими органами Об‘єднання; - здійснює рішення загальних Зборів та Ради Об‘єднання; - розглядає заяви про вступ до Об‘єднання з наступним затвердженням Радою Об‘єднання; - скликає та організовує засідання Ради; - звітує перед Зборами про результати діяльності за рік; - приймає на роботу штатних та позаштатних працівників.

5.9. Питання про припинення діяльності Об‘єднання, а також розгляд змін та доповнень до Статуту Об‘єднання відносяться до компетенції Засновників. Рішення вважається дійсним, якщо за нього проголосувала більшість Засновників.

5.10. Для контролю за фінансовою діяльністю Об‘єднання Зборами обирається Ревізійна Комісія у складі голови та двох заступників терміном на три роки.

5.11. Ревізійна Комісія перевіряє виконання бюджету Статутними органами, проводить планові ревізії, звітує перед Зборами Об‘єднання. За вимогою третини членів Об‘єднання проводить позапланові ревізії.

6. Майно та кошти Об‘єднання.

6.1. Об‘єднання може мати у власності будівлі, споруди, обладнання, реманент, землю, автотранспорт, майно культурно-просвітницького призначення, грошові кошти,цінні папери та інше майно, яке необхідне для матеріального забезпечення діяльності, передбаченної данним Статутом.

6.2. Джерелами фінасування Об‘єднання є: - вступні та членські внески; - добровільні внески та пожертвування від фізичних та юридичних осіб; - кошти та майно, передані засновниками; - державне фінасування цільових програм в установленому законом порядку; - інші надходження, не заборонені законодавством.

6.3. Грошові та матеріальні кошти Об‘єднання використовуються на здійснення Статутних завдань згідно з бюджетом, затвердженим Радою Об‘єднання.

6.4. Об‘єднання має право засновувати підприємства, госпрозрахункові установи і організації із статутом юридичної особи в порядку, встановленому законодавством. Об‘єднання та створені ним підприємства, організації здійснюють оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції, вносять до бюджету платежі, передбачені чинним законодавством.

6.5. Об‘єднання має право компенсувати фактичні витрати його членів, повязані з діяльністью Об‘єднання. 6.6. У випадку необхідності Голова Об‘єднання має право встановлювати окремим працівникам заробітну плату.

7. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту Об‘єднання.

7.1. Зміни та доповнення до Статуту Об‘єднання можуть бути запропоновані членами Об`єднання на розгляд Засновників із подальшим затвердженням Зборами членів Об`єднання.

7.2. Про зміни, що сталися в статутних документах, Об‘єднання повідомляє у 5-денний строк в реєструючий орган.

8. Порядок припинення діяльності Об‘єднання.

8.1 Припинення діяльності Об‘єднання проводиться за рішенням Засновників більшістю голосів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.2. При ліквідації Об‘єднання Голова призначає ліквідаційну комісію та порядок її роботи.

8.3. Майно та кошти, що залишились після задоволення вимог кредиторів, направляються на цілі, які відповідають данному Статуту. Кошти та майно Об‘єднання не можуть перерозподілятись між членами Об‘єднання, а у випадках, передбачених законодавством, за рішенням суду скеровується в дохід держави.

музична студія

художня студія

театральна студія

 

На початок | Зв’язки

Copyright © Подільске молодіжне культурне об’еднання "У майбутнє через культуру"